Barion Pixel

Nyereményjáték-szabályzat / Instagram játék

A Nyereményjátékban („Játék”) automatikusan részt vesz mindenki („Játékosok”), aki a promóciós időszakban (2021.02.08-2021.02.10.) kedveli/lájkolja az instagram.com/kulcspatikák és az instagram.com/imeldagreens oldalát, valamint helyesen válaszol az ezen oldalakon közzétett „A gyógyuláshoz Te is kellesz!” c. színezőhöz készített videóbejegyzéshez közzétett kérdésre, alatta kommentben.

A nevezés nem tartalmazhat, és nem támogathat nemen, faji vagy etnikai származáson, nemzetiségen, valláson vagy világnézeti meggyőződésen, fizikai vagy szellemi fogyatkozáson, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést és nem ütközhet az Instargram és általános hatályos szabályzatával. Az Instagram nem támogatja a játékot.

A Játék során a 2. pontban részletezett időpontban lezajló sorsoláson minden, a promóciós időszakban a Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő érvényes választ adó Játékos vesz részt.

A sorsolás során az érvényes Nevezéseket a minden játék-feltételt teljesítő Játékosok közül véletlenszerű, gépi sorsolás útján kisorsolásra kerül az Instagram felületen 1, azaz egy Játékos (a továbbiakban „Nyertes”).

A Nyertesek nyereménye:

Nyertesenként 1db saját kiadású színezőkönyv a Kulcs Patikák felajánlásában: A gyógyuláshoz Te is kellesz! c.

A jelen Nyereményjátékban való részvétel a jelen Nyereményjáték játékszabályzatának (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

A Szervezésben részt vevő személyek a továbbiakban: „Játékos(ok)”; a Játékot szervező és lebonyolító Imelda Green’s. (székhely: 6725 Szeged, Borbás u. 19.), a továbbiakban „Szervező”.

A Játék kizárólag személyes használatra készült, a nyeremény üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

A Játék nem az Instagram szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban az Instagram sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt.

1. A részvételre való alkalmasság menete

a) A Játékban csak a 18. életévüket betöltött és cselekvőképes devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező személyek vehetnek részt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen nevezést.

b) A Nyereményjátékban („Játék”) automatikusan részt vesz mindenki („Játékosok”), aki a promóciós időszakban (2021.02.08-2021.02.10.) kedveli/lájkolja INSTAGRAM játék esetén az instagram.com/kulcspatikák és az instagram.com/imeldagreens oldalát, valamint helyesen válaszol az ezen oldalakon közzétett „A gyógyuláshoz Te is kellesz!” c. színezőhöz készített videóbejegyzéshez közzétett kérdésre, alatta kommentben.

c) A Játékos által a képen esetlegesen megjelölt bármely ismerős személy csak 18. életévét betöltött és cselekvőképes személy lehet.

d) Azok a Játékosok, akik a Játék időtartama alatt jelen Játékszabály szerint érvényes nevezést adnak le, részt vesznek a Játékban.

e) A Játékból ki van zárva a Szervező, a Megbízott, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama

a) A játék időtartama: 2021.02.08. a posztolástól – 2021. 02.10. 23:59-ig tart.

b) Csak azok a nevezések vesznek részt a játékban, melyek ezen időintervallumon belül érkeznek a Szervezőhöz.

c) Sorsolás időpontja: 2021.02.11.

d) A sorsolás nem nyilvános.

e) A sorsoláson 1 nyertes és 1 pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. Nyeremény:

Nyertesenként 1db saját kiadású színezőkönyv a Kulcs Patikák felajánlásában: A gyógyuláshoz Te is kellesz! c.

A Játékban e Nyereményeken kívül más nyeremény nincs. A Nyertesek nevét a Szervező az Imelda Green’s hivatalos Instagram oldalán (instagram.com/imeldagreens) a Játékhoz kapcsolódó poszt alatt, kommentben teszi közzé.

4. A Nyertes értesítése

a) A Szervező ellenőrzi a Nyertesek jogosultságát és ezt követően a Nyertessel a kapcsolatot az Instagramon keresztül, személyes üzenetben veszi fel. Ha a Nyertes bármely okból nem elérhető 48 órán belül, úgy nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.

Ez esetben kerül sor a pótnyertesekkel való kapcsolatfelvételre, amelyre az alapeljárás szabályai tekintendők irányadónak.

5. A Nyeremény átvételével kapcsolatos információk

a) A Nyeremény át nem vétele a Nyertest kártérítésre nem jogosítja.

b) A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

c) Bármilyen felhasználói jogosultsággal összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és jogi következményt kizár.

d) A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

e) Ha a Nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az első értesítést követő 48 órán belül, úgy nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet, helyette Szervező Pótnyertest hirdet ki.

6. Egyéb tudnivalók

a) A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Játékhoz, a Játékos által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

b) A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A Játékszabályzat változása a jelen Játékszabályban való közzététellel hatályosul.

c) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a hello@imeldagreen.com email címen kérhető tájékoztatás.

7. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

a) A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos nyereményhez jutása esetén egyben kifejezetten hozzájárul személyes adatai közül a nevezéskor megadott nevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. A Megbízott nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, továbbá Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény címzettek részére történő továbbítása, valamint a címzett beazonosításhoz szükséges, esetlegesen átadott személyes adatok kapcsán felmerülő minden felelősség, illetve személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli.

8. A Játékból való kizárás

A Szervezőnek jogában áll kizárni azt a Játékost, aki:

• álnéven működtetett Facebook- vagy Instagram-profillal vesz részt a Játékban

• a Játék során több profilt és/vagy e-mail címet használ

• kísérletet tesz a Játék tisztességtelen befolyásolására

• a Játék során bárminemű etikátlan magatartást tanúsít

A Játék tisztaságának megóvásáért a Szervező technikai eszközöket és korlátozásokat vezethet be, amiket – azok hatékonyságának biztosítása érdekében – előzetesen nem tesz nyilvánossá.

2021.02.08.

Adatkezelési tájékoztató | Általános Szerződési Feltételek